ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018

ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018
Ngày 27/10/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2018, bao gồm:
  1. Bảng CĐKT hợp nhất thời điểm 30/9/2018
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý III năm 2018
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý III năm 2018
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018