NGHỊ QUYẾT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình