BCTC-2021

Ngày 28/7/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2021, gồm:

  1. Bảng CĐKT hợp nhất thời điểm 30/6/2021
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2021
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 2 năm 2021
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021.