ALTA Bao cao tai chinh 2020

ALTA bao cao tai chinh rieng quy 2020

Ngày 28/7/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2020, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT thời điểm 30/6/2020
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2020
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2020
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020.