Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Mạnh

ALTA LOGO

Ngày 15/06/2022 công bố báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần ALT của cổ đông Nguyễn Văn Mạnh.