ALTA Bao cao quan tri cong ty ban nien 2020

Ngày 10/7/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo số 09/2020/BC-ALT về Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đính kèm Danh sách cổ đông nội bộ, người được Ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông nội bộ, người được UQCBTT và người có liên quan