Công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT NK VI (2022-2027) của Ông BÙI MẠNH CÔN

Ngày 27/02/2023, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ VI (2022-2027) của ông Bùi Mạnh Côn.