ALTA Thong bao

CBTT ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Logo

1. Ngày 26/06/2020, HĐQT Công ty CP Văn hóa Tân Bình kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

  • Thông qua các báo cáo tài chính 2019
  • Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2019
  • Thông qua Việc bổ sung vào các điều của các văn bản
  • Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2020
  • Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2020
  • Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án giai đoạn 2020 – 2022
  • Thông qua việc bổ sung vốn công ty con
  • Bổ sung thêm chức năng hoạt động
  • Một số vấn đề khác

2. Ngày 08/06/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

3. Ngày 16/06/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố quy chế làm việc đại hội đồng cổ đồng thường niên trực tuyến 2020

4. Ngày 07/05/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

5. Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố quy chế quản trị công ty Alta

6. Ngày 26/06/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố chương trình ĐHCĐ 2020

7. Ngày 26/06/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố báo cáo HĐQT

8. Ngày 26/06/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố báo cáo của BGĐ