ALTA cong bo don vi kiem toan 2018

ALTA cong bo don vi kiem toan 2018

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/07/NQHĐQT/2018 ngày 10/7/2018 về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản công bố thông tin số 12/2018/CBTT-ALT ngày 13/7/2018 về công bố đơn vị kiểm toán 2018.