Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 150722.001/HĐTC.KT2 ngày 15/07/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản công bố thông tin số 19/2022/CBTT-ALT ngày 15/07/2022 về công bố đơn vị kiểm toán 2022.