Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 200723.001/HĐTC.KT2 ngày 20/07/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023;
Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản công bố thông tin số 02/07/2023/CBTT-ALT ngày 20/07/2023 về công bố đơn vị kiểm toán 2023.