Ngày 18/08/2021, Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình đã ký hợp đồng số 180821.001/HĐTC.KT2 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

Công bố đơn vị kiểm toán 2021