ALTA cong bo thong tin ve viec lua chon don vi kiem toan 2020

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/07/NQHĐQT/2020 ngày 10/7/2020 về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản công bố thông tin số 09/2020/CBTT-ALT ngày 10/7/2020 về công bố đơn vị kiểm toán 2020.

Công bố thông tin:

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị: