giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy i 2020

giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy i 2020

Ngày 29 tháng 04 năm 2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 07/20/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý I/2020 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.