Thêm tiêu đề phụ (2)

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 18/2023/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý I/2023 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.