Thêm tiêu đề phụ (1)

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 17/2023/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý I/2023 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.