giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat ALTA 2019

giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat ALTA 2019

Ngày 30/3/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 06/2020/VB-ALT Về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019.