GT-KQKDHN-1Q2021

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 09/21/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý I/2021 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.