giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy ii 2020

giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy ii 2020

Ngày 28 tháng 07 năm 2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 09/2020/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2020 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.