giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy ii ALTA 2020

giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy ii ALTA 2020

Ngày 28 tháng 07 năm 2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 20/20/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý II/2020 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.