ALTA Thong bao

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALT của CTCP Văn hóa Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2019
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
– Thời gian thực hiện: 26/09/2019
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/09/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.