ALTA Thong bao

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALT của CTCP Văn hóa Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020
2. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
– Ngày thanh toán: 30/09/2020
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.