nghi quyet dhcd ALTA 2020

nghi quyet dhcd ALTA 2020

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 26/6/2020 với 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.459.431 cổ phần tương đương với 72,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2020.