NQ-DHCD-2021

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 26/04/2021 với 82 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.424.622 cổ phần tương đương với 77,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2021.