ALTA tai-lieu-dhcd

Công ty CP Văn hóa Tân Bình kính gửi Quý cổ đông: Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021.

 1. Thông báo ĐHCĐ 2021 (trực tuyến)
  Tải về
 2. Thư mời dự ĐHCĐ 2021
  Tải về
 3. Quy chế ĐHCĐ trực tuyến 2021
  Tải về
 4. Giấy xác nhận, cung cấp thông tin cổ đông
  Tải về
 5. Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
  Tải về
 6. Chương trình ĐHCĐ trực tuyến 2021
  Tải về
 7. Tờ trình của Hội đồng quản trị
  Tải về
 8. Báo cáo của Hội đồng quản trị
  Tải về
 9. Báo cáo của BGĐ điều hành
  Tải về
 10. Dự thảo Điều lệ 2021
  Tải về
 11. Dự thảo Quy chế quản trị 2021
  Tải về
 12. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT 2021
  Tải về
 13. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS 2021
  Tải về