Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kì VI (2022 – 2027)

ALTA LOGO

Ngày 19/08/2022, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kì VI (2022-2027)