Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022

ALTA LOGO

Ngày 14/07/2022, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đưa ra nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bản niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.