Thêm tiêu đề phụ (3)

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Tân Bình (Alta) thông qua Nghị quyết về việc ” Thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 2023″  với các nội dung sau:

Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.

  • Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch
  • Đối tượng hợp đồng, giao dịch: Bán hàng các sản phẩm nhựa, khăn giấy, màn hình Led, phần mềm, cho vay đi vay và sử dụng hàng hóa dịch vụ khác.
  • Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
  • HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.