DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ TẠI THỜI ĐIỂM QUÝ III NĂM 2022

2022

Căn cứ vào danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán lưu ký số 680/2022-ALT/VSD-DK ngày 21 tháng 04 năm 2022 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập cho chứng khoán sau theo văn bản số: 25/2022/TB-ALT.