ALTA Thong bao

Ngày 23/8/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 15/2018/TB-ALT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2017.