ALTA thong bao ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen chi co tuc 2018

Ngày 23/8/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 12/2019/TB-ALT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2018

Thông báo

Nghị quyết ĐHCĐ 2019