ALTA Thong bao chia co tuc 2019

Ngày 28/8/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 10/2020/TB-ALT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2019.

Thông báo

Nghị quyết ĐHCĐ 2020