Ngày 4/3/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 04/2023/TB-ALT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.

Ngày 4/3/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Thông báo số 03/2023/NQ-HĐQT