ALTA Thong bao

Thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01-08/2022/NQ-HĐQT-ALT ngày 09/08/2022, của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH.