ALTA Thong bao

ALTA Thong bao

Ngày 07/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư  thành phố Hồ Chí Minh có văn bản Xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Văn hóa Tân Bình.