ALTA cong bo thong tin DHCD 2020

Ngày 26/6/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố văn bản số 07/2020/CBTT-ALT Công bố thông tin tức thời Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020.

Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 26/6/2020 với 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.459.431 cổ phần tương đương với 72,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2020.

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020

43,200 Comments