TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

cropped-alta_group_logo.png

HĐQT Công ty kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

  1. Thông qua các báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán
  2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2023
  3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2024
  4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2024
  5. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con
  6. Bổ sung thêm chức năng hoạt động
  7. Một số vấn đề khác