ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA ALTA GROUP DIỄN RA THÀNH CÔNG

 

 

Sáng ngày 22/06, tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA Group, HNX: ALTA) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Với 199 cổ đông tham dự và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.491.661 cổ phần, chiếm 95,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Hoàng Văn Điều – Chủ tịch HĐQT Alta Group phát biểu khai mạc tại Đại hội

Theo báo cáo về hoạt động quản trị năm 2021, Ban điều hành đã nổ lực ổn định và phát triển các ngành sản xuất theo nhiều hướng mới để bảo đảm sản xuất xuyên suốt mùa dịch Covid-19 bằng cách thực hiện “3 tại chỗ” an toàn và hiệu quả; duy trì sản lượng và chất lượng hàng hóa; không cắt giảm lương và không giảm người lao động; xây dựng môi trường lao động tốt, thái độ làm việc đoàn kết sáng tạo và không quản ngại khó khăn.

Đại hội đã đánh giá tổng kết về hoạt động quản trị (HĐQT) của ban giám đốc điều hành công ty (BGĐĐH) về việc đã nhanh chóng trong việc chuyển đổi tư duy kinh doanh để vừa ổn định sản xuất; vừa tăng sản lượng và phát triển sản phẩm mới. Mặc dù BGĐĐH đã linh hoạt thay đổi kế hoạch kinh doanh cũng như tận dụng mọi khả năng sẵn có nhưng HĐQT chưa thấy được sự gắn bó và hợp lực hiệu quả của các cấp lãnh đạo điều hành trong nửa năm đầu hoạt động.

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Về chiến lược kinh doanh của tổng công ty cho thấy việc sẽ tăng cường phát triển khách hàng mới và tiếp tục đưa các sản phẩm mới vào hệ thống siêu thị; mở rộng chào hàng các loại túi thương mại phân phối đến các hệ thống Mega, BHX,..; đẩy mạnh doanh số thương mại các mặt hàng sản phẩm cung cấp màng co, găng tay y tế, băng keo, dây ràng,..; đối với mảng truyền thông, công ty với chiến lược cung ứng các mặt hàng công nghệ cao đi trước thị trường và kết hợp với nội dung sáng tạo, tương thích đã tăng được số lượng khách hàng mới với doanh thu tốt.

Về tình hình tài chính của công ty khá bình ổn, lành mạnh. Doanh thu thuần năm 2021 tăng 15,87% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng 28,67%. EPS đạt 917 đồng tăng 28,67%. Doanh thu ngành nhựa duy trì ổn định; ngành sản xuất giấy, thương mại doanh thu tăng mạnh; ngành truyền thông, giải trí và các dịch vụ khác tăng hơn năm trước.

Tỷ suất đầu tư ngắn hạn năm 2021 tăng từ 53,98% lên 56,30%, do vậy tỷ suất tài sản dài hạn năm 2021 giảm từ 46,02% xuống 43,70 %. Những thay đổi này không đáng kể. Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định là 2,45 lần. Đây là chỉ tiêu nói lên sự ổn định về tài chánh của Công ty.

Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh phát biểu ý kiến với HĐQT

Thông qua một số vấn đề thường niên khác: Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tổng số thù lao của HĐQT năm 2022 tương ứng với 5% LNST của cty & giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia theo thực tế tham gia; Tổng số thù lao của BKS năm 2022 tương ứng với 1% LNST của cty & giao cho Trưởng BKS phân chia theo thực tế tham gia; Đồng ý trích thưởng cho Ban Điều hành công ty số tiền tương ứng với 5% LNST của cty trên cơ sở hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2022.

Về mục tiêu năm 2022, Alta Group đặt mục tiêu tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển bền vững; Nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời bảo đảm mức chi trả cổ tức cho cổ đông; Đầu tư và các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và công nghệ mới; Bảo đảm thông tin quản trị xuyên suốt và bao gồm cả khâu phân tích – dự báo tốt.

Bên cạnh việc triển khai mục tiêu, thì kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD, tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; Tập trung đẩy mạnh hoạt động SXKD cốt lõi, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo. Đầu tư mới, nâng cấp theo hướng hiện đại và tự động hóa hệ thống MMTB hiện hữu; Nâng cao hiệu quả SXKD thông qua việc thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản trị và điều hành vận doanh trên nền tảng công nghệ, sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó quyết tâm triển khai có lộ trình nhận diện thương hiệu Alta trên toàn hệ thống; Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công nhân, viên chức đồng thời thực hiện các biện pháp khuyến khích động viên đội ngũ sáng tạo, phát huy năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra

Đại hội được diễn ra với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua về các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh 2022, phương án chia cổ tức và nhiều nội dung quan trọng khác. Các cổ đông cũng đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng và nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông.

Một số hình ảnh Đại hội:

Thành viên ban kiểm soát phổ biến thể lệ và cách thức bầu cử

Phát phiếu bầu cử để tiến hành bỏ phiếu

Đại hội tiến hành bỏ phiếu ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022 – 2027)

Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022 – 2027)

Bế mạc Đại hội, Ông La Thế Nhân – Thành viên HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội. ĐHĐCĐ đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Vào 16 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp.