BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Logo

Báo cáo của HĐQT công ty trên cơ sở đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động của Ban Điều hành cùng với các dự báo và kế hoạch mới trong năm 2023.