CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

Logo

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHCĐ/2023 ngày 26/04/2022, của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH.