Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Logo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình tổ chức vào ngày 26/04/2022 với 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.838.884 cổ phần, chiếm 84,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2023.