ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018

ALTA bao cao tai chinh rieng quy iii 2018

Ngày 28/4/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2018, bao gồm:

  1. Bảng CĐKT thời điểm 31/3/2018
  2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2018
  3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Quý 1 năm 2018
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018.