News

Ngày 28/7/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo số 01/07/BC-ALT/2023 về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.