Thêm tiêu đề phụ (2)

Ngày 19/1/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo số 01/2023/BC-ALT về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022