BCTC 2023

1. Ngày 29/03/2024, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023:

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  • Báo cáo kiểm toán độc lập
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất
giải trình 2024

2. Văn bản số 09/2024/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Văn bản số 11/2024/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 trước kiểm toán và sau kiểm toán.