BÁO CÁO VÀ GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QÚY IV/2023

báo cáo TC hợp nhất quý 4

1. Ngày 30/1/2024, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV/2023, bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

2. Văn bản số 04/2024/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Qúy IV/2023.