BCTC 2023

1. Ngày 29/03/2024, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023:

  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  • Báo cáo kiểm toán độc lập
  • Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán
  • Bảng cân đối kế toán riêng
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng
giải trình mẹ

2. Văn bản số 08/2024/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

3. Văn bản số 10/2024/VB – ALT về Giải trình kết quả kinh doanh riêng năm 2023 trước kiểm toán và sau kiểm toán.