Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

ALTA LOGO

Ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình công bố biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022