Phân công công việc và bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2022-2027)

ALTA LOGO

Ngày 27/06/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình các thành viên trong Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VI của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã thông qua biên bản số 01/06/HĐQT/2022 về việc phân công công việc và bầu trưởng BKS NK VI (2022-2027).