Nghị quyết bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2022-2027)

ALTA LOGO

Ngày 27/06/2022, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã thông qua biên bản số 01/NQHĐQT/2022 về việc bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2022-2027)